Om hedging och att hedga genom CFD-handel

Här kan du läsa om hedging och vad det innebär att hedga en position genom CFD-handel. 

Så fungerar hedging

Hedging är i många fall kopplat till riskhantering och innebär att man neutralisera marknadsrörelser genom att äga positioner för både uppgång och nedgång. 

Det finns olika finansiella tillgångar som kan användas för hedging. I den här artikeln går vi främst igenom hedging genom CFD handel

I artikeln går vi igenom vad hedging är, hur det fungerar att hedga, olika begrepp, användningsområden, räkneexempel och hur CFD kan appliceras.

Artikeln riktar sig speciellt till dig som vill veta mer om hur hedging och hur det fungerar i praktiken.

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning.

Senast uppdaterad: 2023-10-11

Innehållsförteckning

Hedging förklarat

Hedging är ett sätt att neutralisera marknadsrörelser genom att äga positioner för både uppgång och nedgång. Anledningen till att hedga en position är i de flesta fall kopplat till riskhantering, men det finns ett par undantag som vi kommer lyfta fram senare i texten. 

En hedge konstrueras med hjälp av finansiella instrument. Exempelvis kan aktier och andra finansiella tillgångar som optioner, terminer och CFD-kontrakt användas för hedging men det går även att skapa en så kallad ”naturlig hedge” genom att lägga produktion i samma land som ens försäljning.

De specifika anledningarna till vad och varför man hedgar kan variera, det kan vara för att reducera bolagsrisk, valutarisk eller liknande, men generellt handlar det om riskkontroll. I praktiken innebär det att man tar en position i syfte att neutralisera effekterna av marknadsrörelser, genom att man med sin nya position är både lång och kort i samma tillgång samtidigt. 

riskhantering med hedging

Hedging för att minimera valutarisk

Företag som bedriver internationell handel är exponerade för valutarisk i de fall inköp och försäljning görs i andra valutor än den företagen rapporterar i. Valutarisk uppstår som en effekt av att flytande växelkurser ständigt är i förändring i relation till varandra.

Eftersom det inte med säkerhet går att förutspå framtida växelkurser vet inte företagen vad det faktiska värdet av en intäkt eller utgift är i den lokala valutan mellan tiden ett pris sätts till tiden betalning skickas eller mottas. 

Skillnaden påverkar företagens resultat positivt eller negativt beroende på växelkurernas utveckling. Eftersom valutaresultat inte speglar hur företagens verksamhet faktiskt presterar väljer många företag att hantera valutarisk på ett eller annat sätt – speciellt i de fall valutarisk kan ha en stor inverkan på resultatet.

För att minimera valutarisken använder sig många företag av terminer (framför allt Forwards) för att låsa växelkursen till en fast kurs. Det görs genom att företagen tar en motsatt position till den de är exponerade mot genom sin förväntade försäljning eller sina förväntade inköp. 

På så tar eventuella valutavinster eller förluster som genereras från den faktiska valutaexponeringen ut av vinster eller förluster från terminerna. 

Relaterad läsning: Valutahandel

Hantera valutarisk med hedging

Räkneexempel

Exempel: Ett svenskt klädföretag, som rapporterar i SEK, köper in ett antal byxor till sitt lager från en svensk leverantör. Veckan efter inköpet får klädföretaget en faktura på 10 000 SEK från leverantören.

I och med att inköpet gjordes i samma valuta som klädföretaget rapporterar i är de inte exponerade för valutarisk i det fallet.

Klädföretaget bedriver sin försäljning online genom sin webbsida som finns på svenska och norska. Kontor, lager och personal är samlade i Sverige. 

Kostnaderna för hyra och personal är i SEK och likaså görs de köpen på den svenska sidan i SEK och således är klädföretaget inte exponerat för valutarisk i all verksamhet som sker i Sverige. 

Den norska försäljningen sker i NOK. 

I och med att klädföretaget får intäkter i en annan valuta än SEK är de exponerade för valutarisk mellan SEK/NOK. Eftersom de erhåller NOK för sin försäljning i Norge kan man se det som att företaget är ”lång” i NOK. 

Väljer företaget att ligga ohedgade mot NOK:en påverkas resultatet inte enbart av försäljningsvolymen utan även av NOK:ens utveckling mot SEK. 

För att minimera valutarisken väljer många företag i samma situation att använda finansiella instrument, forward-kontrakt är vanligt i dessa fall, för att ”korta” NOK och på så sätt låsa en växlingskurs för en tid fram. På så vis minimerar företagen valutarisken för delar av, eller hela, sin försäljning genom att låsa växelkursen med hjälp av kontrakten. 

CFD för hedging

CFD:s struktur, som gör det lika lätt att ta långa som korta positioner, kombinerat med hävstångseffekten, gör att kontrakten är smidiga att använda i hedgingsyfte när plötsliga situationer höjer risknivån på marknaden.

En investerare kan enkelt leta rätt på sin tillgång i någon av de olika CFD-plattformarnas breda utbud och snabbt ta motsatt position för att hedga tillgången. Tack vare hävstången behöver investeraren bara en bråkdel av kapitalet som investerats i tillgången för att täcka sin position. 

Det är däremot inte alla handelsplattformar som erbjuder hedging på sina plattformar. Kontrollera att hedging är tillåtet hos leverantören du tänk handla hos ifall du är intresserad av hedging. 

Hedging med CFD

3 tillfällen då CFD kan passa för aktiehedging

Händelser och nyheter som leder till att kortsiktig turbulens prognostiseras på marknaden infaller med jämna mellanrum. Det gäller oavsett tillgångsslag och drabbar både investerare med långa och korta positioner. 

I många fall är det plötsliga händelser som ligger bakom stora kursrörelser, och dessa är i de flesta fall omöjliga att förutse för människor utan direkt insyn. 

Vid sådana tillfällen vill många investerare köpa sig lite mer tid för att kunna identifiera nya signaler och trender på marknaden för att kunna fatta rationella beslut. De kan då köpa sig betänketid genom att hedga sina innehav. 

När det gäller aktier finns det ett par tillfällen då du i förväg kan identifiera tillfällen du vill hedga ditt innehav. Nedan redogörs för tre exempel då CFD kan användas som strategi specifikt för aktiehedging. 

1. Inför rapporter

När ett bolag rapporterar ett resultat som marknaden inte förväntat sig brukar det medföra stora rörelser i aktiekursen.

Inför rapporter som är förknippade med stor osäkerhet (exempelvis från ett pressat bolag eller i ett bolag där analytikerna har stor skillnad i sina prognoser) kan riskaverta investerare skydda sig mot kursrörelserna genom att ta en kort position inför rapporten. 

2. Få rösträtt utan att ta ekonomisk risk

Vill du delta vid en bolagsstämma och rösta utan ekonomisk risk i samband med ägandet kan CFD-hedging vara ett alternativ för dig.

Denna manöver innebär att du köper den mängd aktier du behöver för att uppnå den mängd röster du vill åt, samtidigt som du tar en kort position i samma aktie med CFD-kontrakt till ett värde som täcker värdet av ditt direkta aktieinnehav. Kom ihåg att det inte kan göras tvärtom eftersom ett CFD-kontrakt inte ger rösträtt i ett företag.

3. Skydd mot shortsqueeze

I tungt blankade bolag händer det ibland att aktörer snabbt handlar upp kursnivån i aktien för att de som blankat aktien ska tvingas stänga sina korta positioner. Fenomenet kallas shortsqueeze och syftar till att man försöker klämma/trycka ut personer med korta positioner.

Den starka kursuppgången som uppstår till följd av en shortsqueeze föranleds oftast inte av någon nyhet utan kursuppgången uppstår plötsligt och tämligen oförklarligt för utomstående. Den som sitter med en kort position och misstänker att man är utsatt för en shortsqueeze kan långa samma aktie genom ett CFD-kontrakt för att rida ut stormen.

Handelsplattformar som erbjuder CFD-handel

Faktaruta om hedging

Mer om riskhantering

Det finns flera sätt att hantera din risk och få större kontroll över din CFD-handel. Bland annat erbjuds funktionen Stop Loss och Stop Limits hos flera handelsplattformar.

Se mer om CFD-handel och olika riskhanteringsverktyg här. 

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden.